บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

Company Profile

บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานปั๊ม สำหรับเครื่องยนต์ Chassis และชิ้นส่วนภายในสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนงานปั๊มโลหะ สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างภายนอก สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน กิจการมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ

บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 27/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150 สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 79 ม.8 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150

บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพส่งมอบงานตรงเวลา และมีต้นทุนที่เหมาะสม ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญ กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิด หรืออาจเกิดขึ้นภายในบริษัท ฯ หรือชุมชนใกล้เคียง โดยดำเนินการตามระบบ ISO 14001:2015 อีกระบบหนึ่งด้วย

การบริหารงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

  ประธานกรรมการ : คุณชาญชัย วิสิฐกมลวณิช
  รองประธานกรรมการอาวุโส : คุณทับทิม วิสิฐกมลวณิช
  รองประธานกรรมการ : คุณชลิต วิสิฐกมลวณิช
  กรรมการผู้จัดการ : คุณธรรมรักษ์ วิสิฐกมลวณิช
     
  ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ : 26 กุมภาพันธ์ 2539
  ผลิตภัณฑ์ : ผลิตชิ้นส่วนประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์
    : ผลิตชิ้นส่วนประเภทโครงสร้างภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า
    : ชิ้นส่วนโลหะ อื่นๆ
  เนื้อที่บริษัท : โรงงานที่ 1 มีเนื้อที่ 2800 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 2 มีเนื้อที่ 1818 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 3 มีเนื้อที่ 1800 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 4 มีเนื้อที่ 7200 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 5 มีเนื้อที่ 2320 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 6 มีเนื้อที่ 3240 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 7 มีเนื้อที่ 1305 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 8 มีเนื้อที่ 1848 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 9 มีเนื้อที่ 2120 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 10 มีเนื้อที่ 1944 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 11 มีเนื้อที่ 5040 ตารางเมตร
    : โรงงานที่ 12 มีเนื้อที่ 4032 ตารางเมตร
    : พื้นที่โดยรวม 35467 ตารางเมตร (21ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา)

ระบบบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ จัดทำระบบบริหารการจัดการภายใต้ นโยบายคุณภาพ ดังนี้

 1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดีในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ
 2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในต้นทุนที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 3. ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
 4. สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกด้านคุณภาพอย่างทั่วถึง
 5. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภายใน และภายนอกอย่างทั่วถึง ทั้งนี้รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้วย

ระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดทำระบบบริหารการจัดการภายใต้ นโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • 1. ปฏิบัติและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
 • 2. ควบคุมปริมาณขยะ ความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานและทรัพยากรในบริษัท ฯ โดยดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • 3. ศึกษาวิเคราะห์การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ จากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการที่บริษัท ฯ กำหนด
 • 5. ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง
 • 6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • 7. ผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัท ฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมตามที่บริษัท ฯ กำหนด

คณะผู้บริหาร บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

Lights

คุณชาญชัย วิสิฐกมลวณิช
ประธานกรรมการ

Nature

คุณทับทิม วิสิฐกมลวณิช
รองประธานกรรมการอาวุโส

คุณชลิต วิสิฐกมลวณิช
รองประธานกรรมการ

คุณธรรมรักษ์ วิสิฐกมลวณิช
กรรมการผู้จัดการ

6 5 4 3 2 1 7 8 9 10 11
1. คุณมณี แดงสี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
2. คุณชรินทร บุญเกิด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. คุณสำเริง ท้วมแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3
4. คุณชูศักดิ์ ชูรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
5. คุณสุชาติ ศรีอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
6. คุณกิจจา เพียงชื่น ผู้จัดการฝ่ายซ่อมแม่พิมพ์
7. คุณภัสราภรณ์ เหลือขัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
8. คุณพจนีย์ จีนช้าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. คุณมานพ อ่วมน้อย ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
10. คุณเนรช ศิริจำรัส ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1
11. คุณสุริยา แดงสี ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ, ฝ่ายวิศวกรรม

โครงสร้างของบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด