บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลามากว่า 20 ปี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สนับสนุนกิจกรรมและริเริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อความสุข ที่ยั่งยืน และตอบแทนสังคมไทยต่อไป

กิจกรรมภายในบริษัท

อบรมพนักงานรุ่นที่ 1

อบรมพนักงานรุ่นที่ 2

อบรมพนักงานรุ่นที่ 3

อบรมพนักงานรุ่นที่ 4

อบรมพนักงานรุ่นที่ 5