บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

» วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำที่มีมาตรฐาน

» พันธกิจ

ลูกค้า: สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมีระบบการบริหารงานที่ดี ผลิตงานให้ได้ตามมาตรฐาน ส่งมอบงานตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม
พนักงาน: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะ ด้านการผลิตงานไปสู่อาเซียน (AEC) : ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความผูกพันกันระหว่างพนักงานกับองค์กร
สิ่งแวดล้อม: ดำเนินธุรกิจโดยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานสากล และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน

» ค่านิยมองค์กร

TEAM WORK

สามัคคี

ACCOUTABILITY

รับผิดชอบ

POSITIVE THINKING

คิดบวก