บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

Machine

NO. TYPE MACHINE SIZE QTY
1 PRESS MACHINE 1700 TONS 1
2 PRESS MACHINE 800 TONS 2
3 PRESS MACHINE 600-650 TONS 2
4 PRESS MACHINE 500-550 TONS 3
5 PRESS MACHINE 300-350 TONS 15
6 PRESS MACHINE 200-250 TONS 48
7 PRESS MACHINE 100-160 TONS 67
8 PRESS MACHINE 60-95 TONS 58
9 PRESS MACHINE ≤60 TONS 31
10 BORING MACHINE - 21
11 ROBOT WELDING - 7
12 SPOT WELDING - 42
13 AIR DIAER MACHINE - 2
14 DRILLING MACHINE - 2
15 COMPRESSOR - 7
16 FEEDER MACHINE - 30
17 FINECUTTER MACHINE - 1
18 GRINDING MACHINE - 1
19 MILLING MACHINE - 4
20 NEW MATICS MACHINE - 3
21 RIVETING MACHINE - 3
22 SANDING MACHINE - 3
23 SPOT ROBOT - 2
TOTAL 355